Randweg Vught - Den Bosch

Geluidschermen, stijlen en leuningen


Opdrachtgever Gemeente Den Bosch
Aannemer Bam Civiel-Heijmans-Colijn
Adviesbureau Tauw Infra - Movares
Looptijd 2009-2010
Opdrachtsom € 700.000
Facebook
LinkedIn
Youtube